Vi erbjuder

/Vi erbjuder
Vi erbjuder2018-04-11T17:46:04+00:00

Företagarnas Revisionsbyrå är en lokal ägarledd revisionsbyrå Vi har funnits på Uppsalamarknaden i drygt 30 år. På byrån är vi 13 anställda varav två auktoriserade och en godkänd revisorer samt tre auktoriserade redovisningskonsulter.

Revision

Revision av aktiebolag, stiftelser, föreningar och handels- och kommanditbolag. Vi utför inte bara lagstadgad granskning av räkenskaperna enligt den fastlagda revisionsprocessen utan vill också ett långsiktigt samarbete där vi kan bidra till företagets lönsamhet. Vi är ert bollplank där era idéer prövas och utvecklas.

Redovisning

Vi erbjuder tjänster som t ex stansning och databehandling, månadsvis avstämning av konton, framtagning av resultat- och balansrapporter, redovisning av mervärdeskatt, mm. Vi biträder med upprättande av delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning, finansieringsanalys, beräkning av nyckeltal med mera.

Vi lämnar också råd och anvisningar kring hur ett företag kan förbättra sina redovisningsrutiner, ta fram likviditetsbudget eller resultatbudget med mera. Vi är ert bollplank där era idéer prövas och utvecklas.

Skattefrågor

Vi är behjälpliga vid frågor om skatt bl a inom ägarledda företag, tex. preliminära och slutgiltiga deklarationer samt skatteberäkningar, mervärdeskattefrågor, upprättandet av skattedeklarationer, köp och försäljning av företag, avgifter och punktskatter samt andra skattefrågor. Vi är ert bollplank där era idéer prövas och utvecklas.

Ekonomisk rådgivning

Vi fungerar som rådgivare inom mängden av ekonomiska frågor, såsom fusioner företagsanalyser och – värderingar, due diligence, affärsutveckling och annan finansiell rådgivning. Vi är ert bollplank där era idéer prövas och utvecklas.

Övriga tjänster

Vi erbjuder även biträde och råd vid förmögenhets – och generationsskiftesplanering, bolagsbildningar, formalia vid upprättade av protokoll och övriga ärenden hos Bolagsverket. Det finns många frågeställningar utöver ovanstående i företagandet ,eller att driva stiftelser eller förening. Vi är ert bollplank där era idéer prövas och utvecklas.